logo EXPRES AUTO s.r.o.
Expresauto racing team

+420 602 292 200 +420 602 304 841

+420 476 755 738info@expres-auto.cz

Automyčka Litvínov

OBCHODNÍ PODMÍNKY EXPRES AUTO s.r.o.


Obchodní podmínky a reklamační řád

Poslední úprava 19.11.2020 03:19

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky společnosti EXPRES AUTO s.r.o. upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností EXPRES AUTO s.r.o. se sídlem Podkrušnohorská 860, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 38064, IČ: 05390796 (dále jen „Prodávající“) a kupujícím.

Obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. ledna 2020 a vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Dle platné právní úpravy je kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující (podnikatel)

Je osoba, která při uzavírání a plnění smluv jedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti na vlastní účet a na vlastní zodpovědnost. Za podnikatele je pro účely ochrany spotřebitele považována také osoba, která uzavírá smlouvy a jedná jménem podnikatele a na jeho účet.

Kupující (spotřebitel)

Spotřebitelem je osoba, která při obchodní činnosti nejedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti. Zakoupené služby nebo výrobky nevyužívá v rámci své obchodní činnosti a podnikání.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a případně příslušnými soudy České republiky.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupujícímu je umožněno provést registraci a vytvořit si uživatelský účet, který mu umožní přihlašovat se do uživatelského rozhraní a objednávat zboží. Při registraci a objednávání je uživatel (kupující) povinen správně a pravdivě uvést všechny povinné údaje. Dále je povinen je při jakékoliv změně údajů aktualizovat. Přístup do uživatelského rozhraní je chráněn uživatelským jménem a heslem. Uživatelský účet může prodávající zrušit v případě, kdy dojde k porušení kupní smlouvy kupujícím nebo z důvodu nečinnosti uživatelského účtu v době přesahující 1 rok.

Webové rozhraní internetového obchodu EXPRES AUTO s.r.o. umožňuje provádět objednání zboží i neregistrovaným kupujícím. Je nutné správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje.

 

3. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající si při uzavření smlouvy neúčtuje žádné další poplatky, kromě způsobu přepravy zvolené kupujícím, případně poplatku za balení. Ostatní vzniklé náklady, jako jsou mobilní a internetové tarify jsou hrazeny kupujícím, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Všechny ceny uvedené na internetovém obchodu jsou včetně DPH. Náklady na dopravu a balení jsou zveřejněny v aktuálním ceníku a kupující si způsob přepravy a případné balné samovolně vybere v nákupním košíku. Osobní odběr zboží na provozovně EXPRES AUTO s.r.o. je zdarma.
 3. Kompletní nabídka zboží, která je umístěná na webovém rozhraní obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Cena zboží je vždy uváděna za 1 kus, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 6. Kupující se při výběru zboží nesmí odchýlit od nabídky prodávajícího. Smlouva nevznikne v případě, kdy se liší označení nebo vlastnosti nabízeného zboží od objednaného. Prodávající taktéž nesmí dodat odlišné zboží od objednaného, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, v případě oboustranné dohody může být uzavřena i v cizím, pro obě strany srozumitelném jazyce.
 8. Vzniklý daňový doklad (kupní smlouva) je evidován v databázi prodejce, na žádost kupujícího bude smlouva odeslána v elektronické podobě.
 9. Fotografie a obrázky v katalogu zboží jsou pouze ilustrativní, nemusí tak odpovídat skutečné podobě věci.
 10. Všechny v obchodě nabízené náhradní díly je nutné nechat namontovat výhradně odborným servisem. Při reklamaci je nutné tuto skutečnost doložit dokladem o montáži v příslušném servise. Při reklamaci elektronických náhradních dílů na vozidla a DPF filtrů je nutné navíc doložit výpis z diagnostického protokolu.
 11. V případě objednání neobvykle vysokého počtu kusů nebo v případě speciálního zboží s delší dodací lhůtou a vysokou prodejní cenou může prodávající vyžadovat úhradu zálohy. V tomto případě bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a informovat o této skutečnosti.
 12. Kupující bere na vědomí, že ho nákup jakéhokoliv zboží na internetovém obchodě EXPRES AUTO s.r.o. neopravňuje k používání obchodních názvů, registrovaných značek, firemních log apod.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy kupující vloží zboží do košíku a odešle závazné potvrzení objednávky a prodávající následně potvrdí přijetí objednávky. Před závazným potvrzením je kupující povinen zkontrolovat obsah své objednávky a konečnou cenu, včetně ceny za přepravu, případné balné a dále vybere také způsob úhrady objednávky.

U objednávky na internetovém obchodu je nutné vyplnit všechna označená povinná pole:

 • Jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (pokud je kupující spotřebitelem nebo ne)
 • Telefonické spojení, email
 • Doplňující údaje do poznámky
 • Vložit do košíku požadované zboží, správný počet kusů

Pokud kupující objeví v potvrzení od prodávajícího nesrovnalosti, kontaktuje neprodleně prodávajícího na telefonních číslech uvedených na webu, případně prostřednictvím emailu. Pokud kupující požaduje potvrzení o objednání zboží telefonicky, uvede toto do poznámky v objednávce. Vzniklá kupní smlouva může být změněna po oboustranné dohodě kupujícího a prodávajícího nebo ze zákonných důvodů.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu věc za cenu platnou v době objednání, v ujednaném množství a jakosti, s výjimkou případů, kdy jsou vyčerpány zásoby, nebo prodávající ztratil schopnost plnit.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem, v důsledku technické chyby v informačním systému při zpracování cen. V takovém případě kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím nevznikne a prodávající obratem po zjištění technické chyby o této skutečnosti kupujícího informuje.

Vlastnictví věci kupujícím pak vzniká až kompletním uhrazením kupní ceny. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • hotově při osobním převzetí zboží na provozovně EXPRES AUTO s.r.o., Podkrušnohorská 860, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
 • bezhotovostně, platební kartou prostřednictvím webového rozhraní EXPRES AUTO s.r.o.
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady na dopravu a balné, uvedené v kupní smlouvě.

Při platbě v hotovosti na provozovně či při platbě na dobírku je celá kupní cena splatná při převzetí zboží. U bezhotovostních plateb je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Možnost vrácení výrobku ve lhůtě 14 dnů se vztahuje pouze na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V případě prodeje osobě, která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, tento nárok ze zákona nevzniká a není možnost vrátit výrobek ve lhůtě 14 dnů.

Pokud je kupujícím spotřebitel a kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

V případě zájmu kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy vyplní kupující formulář, který poskytuje prodávající na svých webových stránkách. Odstoupit od kupní smlouvy je možné zasláním formuláře na adresu EXPRES AUTO s.r.o., Podkrušnohorská 860, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, osobní návštěvou na této adrese, nebo emailem na adresu uvedenou na internetovém obchodě, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající pak v co nejkratší době potvrdí kupujícímu přijetí emailem.

Vrácené zboží musí být prodávajícímu vráceno nazpět kompletní, čisté, s veškerou dokumentací, nepoškozené, neopotřebované a s nepoškozeným originálním obalem. Kupující vrácené zboží zašle zpět na své náklady nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy s prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Po odstoupení od kupní smlouvy prodávající do 14 dnů vrátí veškeré peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží nazpět nebo než kupující prokáže, že zboží bylo již odesláno.

Kupující, pokud je spotřebitelem, není povinen uvést důvod odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě. Dále také odpovídá za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě, že je vrácené zboží neúplné nebo poškozené, má prodávající právo uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a ponížit tak vrácenou částku. Pokud vrácené zboží vykazuje známky opotřebení (otlaky po montáži, nečistota, mechanické poškození, otevření hermeticky uzavřených obalů, apod.), nebude odstoupení od smlouvy prodávajícím přijato.

Pokud je společně s koupeným zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, to znamená, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Důležité je při vrácení zachovat původní stav obalu zboží. Na obal nikdy nepiště, nelepte žádné samolepky ani lepicí pásku. Obal je nedílnou součástí zboží, přičemž jeho znehodnocení může být důvodem ke snížení vrácené částky o náklady na uvedení obalu do původního stavu.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající je povinen dle kupní smlouvy odeslat zboží na doručovací adresu, kterou kupující vyplní v objednávce. Kupující je povinen zboží převzít.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno objednané zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupujícímu, který je spotřebitel, je doporučeno zkontrolovat při převzetí stav zásilky a neporušenost obalu zboží. V případě jakéhokoliv poškození je kupující povinen neprodleně nahlásit tuto situaci prodávajícímu a přepravci. S přepravcem je nutné sepsat protokol o škodné události, kupující pak zásilku není povinen převzít. Výše zmíněné kroky přispějí k urychlenému řešení reklamace a dodání nového zboží.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí stejná povinnost kontroly stavu zásilky, jako v postupu výše. Pokud převezme zásilku od dopravce, nemá již žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Po převzetí zásilky je rovněž nutné co nejdříve zkontrolovat kompatibilitu zakoupených dílů s Vaším vozidlem.

 

8. INFORMACE A PORADENSTVÍ

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající má odpovědnost vůči kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady. Zejména v době převzetí kupujícím:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Pokud se vada projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již v okamžiku převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

Záruční doba v délce 24 měsíců se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli. V případě prodeje osobě, která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, se uzavřené smlouvy řídí ustanoveními o koupi movité věci (§ 2079 až 2157) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a pokud není dohodnuto písemně jinak, je stanovena záruční doba 12 měsíců.

 

V záruční době má kupující právo uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 2. bezplatné odstranění vady opravou
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné, nakládání s nimi musí být v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů, kterými jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa. V případě prodeje spotřebiteli, který je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, se navíc mezi osobní údaje řadí identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále jen osobní údaje).

Kupující souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů prodávajícím (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) za účelem uzavření kupní smlouvy a uzavření a vedení uživatelského účtu na webových stránkách prodávajícího.

Jestliže kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Současně souhlasí také se zasíláním informačních, reklamních a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto bodu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, osobní údaje může dále opravovat, doplňovat nebo nechat odstranit na základě písemné žádosti prodávajícímu. Osobní údaje budou evidovány po dobu neurčitou nebo nejdéle do odvolání souhlasu s jejich zpracováním. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. V případě, že chce kupující ukončit zasílání obchodních a reklamních sdělení, kontaktuje prodávajícího s touto žádostí emailem, kupujícímu nevznikají žádné náklady.

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)-(dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Z důvodu zlepšení služeb a funkce internetového obchodu se používají soubory cookies. Tyto soubory slouží k zapamatování přihlášení uživatele, zapamatování obsahu nákupního košíku a statistice používaných funkcí. Nákupem a používáním internetového obchodu zákazník souhlasí s ukládáním cookies. V případě nesouhlasu je možné webové stránky obchodu opustit nebo zakázat ve svém prohlížeči. V tom případě ale nepůjde uživateli dokončit proces objednání zboží.

 

12. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

13. VRATNÝ DÍL

U některých autodílů se účtuje záloha za vratný díl (typickými příklady jsou startéry, alternátory, řízení, atd.). Důvodem je, že výrobci tyto díly repasují a znovu používají. Informace o vratném dílu je uvedena u zboží při objednání.

Pokud by se však během objednání zjistilo, že se u dílu záloha účtuje, ale u dílu přesto nebyla správně označena, budeme zákazníka kontaktovat před vyřízením objednávky a s touto skutečností bude seznámen. Pokud s výší zálohy nebude zákazník souhlasit, může bez jakéhokoliv postihu odstoupit od kupní smlouvy.

Po zaslání starého vratného dílu kupujícím prodávajícímu bude díl předán k výrobci, který posoudí jeho stav a v případě splnění podmínek programu vratných dílů bude kupujícímu vrácena záloha v plné výši. Délka posouzení dílu výrobcem může trvat i několik týdnů, prodávající není schopen urychlit tuto lhůtu. Poštovné za zaslání vratného dílu do společnosti EXPRES AUTO Litvínov hradí kupující.

 

Podmínky výrobců k programu vratných dílů:

 1. Vratný díl musí být vždy kompletní (včetně visaček, krytek a zátek, které použijete z nově zakoupeného dílu).
 2. Vratný díl musí být dodán v originální krabici, kterou taktéž použijete z nově zakoupeného dílu.
 3. Vratný díl nesmí být mechanicky ani jinak poškozen (zlomený, prasklý, spálený).
 4. Vratný díl nesmí být příliš zkorodovaný a musí mít všechny podstatné součásti.
 5. Vratný díl musí přijít složený a nesmí být znečištěn, aby se dal posoudit jeho technický stav.
 6. Je nutné, aby na starém dílu byly patrné etikety, štítky nebo vyražené symboly, aby byl výrobce schopen jej správně identifikovat.
 7. Vždy se musí jednat o ekvivalentní díl, nelze vrátit typově jiný díl, než byl zakoupen.
 8. U některých výrobců je nutné dodat starý díl z jejich vlastní produkce nebo díl originální, ostatní značky nejsou povinni přijmout.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Doručovací adresa, shodná se sídlem společnosti:

EXPRES AUTO s.r.o., Podkrušnohorská 860, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

 

Elektronická pošta:

info@expres-auto.cz

 

Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) upravuje záruční podmínky a reklamační řád pro dodávky zboží a služeb realizovaných společností EXPRES AUTO s r.o. se sídlem Podkrušnohorská 860, Horní Litvínov, 436 01, Litvínov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 38064, IČ: 05390796, jako dodavatelem zboží (dále jen společnost) odběrateli zboží v rámci jejich podnikání (dále jen zákazník), které souvisejí z mezi nimi uzavřené smlouvy nebo dohody o dodávce zboží, případně i služeb, a to ať je uzavřena v písemné či ústní formě nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Pokud z takovéto smlouvy resp. dohody nevyplývá nic jiného, platí pro jinak písemně neupravený vztah mezi stranami Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží pro podnikatele v rámci podnikatelské činnosti a tento RŘ.

V případě, že zákazníkem je fyzická osoba nepodnikající (dále jen maloobchodní zákazník), pak se na tento vztah uplatňuje právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Záruční doba

1.1          Společnost poskytuje záruku za jakost, funkci a vzhled dodaného zboží v délce trvání stanovené ve smlouvě, Všeobecných obchodních podmínkách pro dodávky zboží společnosti pro podnikatele v rámci podnikatelské činnosti (dále jen VOPD) či pro maloobchodní zákazníky v délce zákonné záruky, pokud není písemně sjednána záruční doba delší.

1.2          V případě, že zboží bylo předáno bez závad bránící jeho užívání a nastalo prodlení zákazníka s platbou ceny zboží, není po dobu tohoto prodlení záruční servis poskytován a vady odstraňovány. Celková záruční doba se tím nemění.

1.3          Počátek plynutí záruční doby je stanoven od prvního dne následujícího po dni předání a převzetí zboží nebo přechodem nebezpečí rizik na zákazníka, pokud není ve smlouvě nebo VOPD stanoveno jinak.

1.4          Neposkytne-li zákazník společnosti potřebnou součinnost při předání a převzetí zboží či služby (řádně vyplněný předávací protokol), společnost neodpovídá za jakékoli vady dodaného zboží vzniklé poté, co bylo smluvní plnění nabídnuto v souladu se smlouvou k řádnému předání zákazníkovi.

1.5 Záruční doba končí posledním dnem sjednané lhůty v 00:00 hodin. Reklamace zboží musí být oznámena nejpozději v poslední den sjednané záruční doby.

2. Rozsah záruky

2.1          Záruka se vztahuje na vady zboží a jejich částí vzniklé v důsledku výrobních vad, vady dílů, poškození při dopravě zajišťované na základě předchozích ujednání společností nebo nesprávnou montáží provedenou na základě předchozího ujednání společností.

2.2          V průběhu záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění závad, na které se záruka vztahuje.

2.3          Záruka se nevztahuje na jakékoliv vady a poškození, které vzniklo nedodržením správné montáže zákazníkem, obsluhy a údržby, nesprávným používáním, zanedbáním pravidelné údržby, nesprávným čištěním, použitím nesprávných materiálů na provoz či údržbu, jakýmkoliv neodborným zásahem, montáží provedenou jinou osobou a jiným poškozením nezaviněným společností nebo výrobcem zboží - např. požáry, živelné katastrofy, zemětřesení, apod.

2.4          Pokud zákazník nebo jiné osoby než společnost na dodaném zboží provedou opravy nebo jiné zásahy v průběhu záruční doby, záruční doba zaniká a zákazník ztrácí práva z poskytnuté záruky.

2.5          Záruka se nevztahuje na konkrétní zboží, před montáží, během montáže nebo po montáži, pokud byla na základě dohody se zákazníkem na tyto konkrétní výrobky poskytnuta sleva z určitých důvodů, a to v rozsahu těchto důvodů, tj. nelze uplatňovat reklamaci z důvodů, pro které byla poskytnuta na zboží sleva.

2.6          Záruka se neposkytuje na zboží, které bylo dodáno jako použité, pokud není v písemném záručním listě vystaveném společností uvedeno jinak.

3. Podmínky pro uplatnění vad

3.1          Reklamovatelnými vadami jsou výhradně takové vady, jež brání plnohodnotnému užívání výrobků.

3.2          Posouzení oprávněnosti reklamované vady vychází vždy ze stanoviska výrobce konkrétního výrobku nebo reklamačního technika společnosti.

3.3          Zákazník je povinen zboží ihned po převzetí s odbornou péčí prohlédnout. V případě převzetí zboží v provozovně společnosti a v případě dodání zboží zákazníkovi přímo společností je zákazník povinen vytknout případnou nekompletnost či zjevné vady zboží okamžitě při převzetí zboží. V případě, že zákazník takovou vadu nevytkne při převzetí zboží, nemá nadále práva z vadného plnění a jeho právo na vady automaticky zaniká.

3.4          Reklamovat je možno vady

a)            zjevné vady, tj. vady, které jsou zjistitelné pouhým okem při běžném ohledání výrobku. Takovéto vady zjevné musí být zákazníkem reklamovány nejpozději do jednoho pracovního dne od převzetí zboží od společnosti, pokud nevznikla povinnost provést reklamaci při převzetí zboží (např. článek 3.3 tohoto řádu).

b)           skryté vady, tj. vady, které nejsou zjistitelné pouhým okem při běžném ohledání výrobku.

 

Zásady reklamace skrytých vad:

ba) Takovéto vady skryté musí být zákazníkem reklamovány bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději do jednoho pracovního dne od zjištění takovéto skryté vady

bb) Za skrytou vadu se nepovažuje nevhodné použití výrobku zákazníkem, tj. nefunkčnost či nesprávná funkčnost výrobku z důvodu jeho umístění do nevhodného zařízení (např. špatná aplikace na daný typ vozidla).

V případě, že nejsou vady dle tohoto odstavce 3.4 uplatněny ve výše stanovených lhůtách, jakékoliv nároky z vad zanikají.

3.5          Jako reklamace zboží nebudou uznány následující vady (převážně jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného či nadměrného používání):

a) běžná opotřebení výrobku;

b) opotřebení z titulu extrémní námahy či zvýšené zátěže (např. taxi či autodoprava), kdy životnost některých výrobků je snížena s ohledem na zvýšené opotřebení (např. akumulátor);

c) vady způsobené použitím k jiným než stanoveným účelům;

d) vady způsobené mechanickým poškozením na základě nesprávné instalace;

e) vady vzniklé v důsledku chybného a nedbalého zacházení či užíváním nevhodných provozních prostředků,

f) vady vzniklé neodborným zacházením a neodborně provedenými změnami.

4. Způsob uplatňování reklamace

4.1          Zákazník je povinen reklamaci uplatnit ve stanovené lhůtě písemnou formou, a to vyplněním reklamačního protokolu, zasláním na doručovací adresu společnosti a/nebo osobně na provozovně společnosti, a to u pracovníka pověřeného vyřizováním reklamací na této provozovně.

4.2          Zákazník je povinen doručit reklamaci společnosti nejpozději do 5 dnů od zjištění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení tohoto RŘ ohledně povinnosti zákazníka uplatnit vadu ve stanovené lhůtě (viz odstavec 3.4 RŘ).

4.3          Reklamace musí být uplatněna pouze a výhradně formou vyplnění všech položek reklamačního protokolu jako formuláře, který je k dispozici na webových stránkách společnosti, anebo na provozovně společnosti. Vyplnění položek musí být provedeno čitelně a srozumitelně, zejména popis závady musí být natolik konkrétní, aby z něj bylo možno jednoznačně určit charakter reklamované vady, okolnosti jejího zjištění a její projevy. V případě, že formulář reklamačního protokolu nebude vyplněn řádně, tj. úplně, čitelně a srozumitelně, vyzve společnost zákazníka ve lhůtě 10-ti dnů od obdržení protokolu k odstranění nedostatků. Pokud výzva k odstranění nedostatků není společností realizována v uvedené lhůtě, má se za to, že protokol byl vyplněn řádně. Jestliže společnost zašle výzvu k odstranění nedostatků, je zákazník povinen vytčené nedostatky ve lhůtě 10 ti dnů odstranit, v opačném případě se reklamace považuje za neuplatněnou.

4.4          Reklamace zaslané pouze elektronickou poštou obsahující podrobný popis reklamované vady podle odstavce 4.2 se nepovažuje za písemné uplatnění reklamace v souladu s tímto reklamačním řádem (z důvodu možného nedoručení na základě poruchy serverů, software či jiných výpadků), pokud jejich přijetí nebylo potvrzeno společností.

4.5          Zákazník nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na zaslání zboží k reklamaci.

4.6          Společnost je v případech zvláštního zřetele oprávněna na základě svého uvážení přiznat náhradu nákladů na demontáž a montáž reklamovaného zboží. V případě, že zákazník hodlá uplatňovat náklady na demontáž a montáž reklamovaného zboží nebo při vzniku dalších nákladů na opravu spojenou s reklamovaným zbožím či vzniku jakékoliv škody na jiném majetku zákazníka v souvislosti s reklamovanou vadou zboží je povinen zákazník tuto skutečnost uvést již při vyplnění reklamačního protokolu s tím, že je povinen tyto náklady či škodu řádně doložit. Na základě žádosti společnosti je zákazník povinen na své náklady jakékoliv další díly související s reklamovanou vadou zboží předložit k analýze, případně poskytnut řádnou dokumentaci, a to v rozsahu požadovaném společností. V případě pochybností zákazníka o vzniku škody na jiných dílech, než je reklamované zboží, je zákazník povinen provést před uplatněním reklamace analýzu rozsahu poškození a toto uplatnit již v rámci reklamačního protokolu společně s uplatněním reklamované vady. V případě, že jakékoliv nároky na vedlejší náklady či škody nejsou uplatněny již v rámci reklamačního protokolu, je vyloučeno jakékoliv jejich následné uplatnění.

4.7          Reklamační řízení se považuje za zahájené okamžikem, kdy byly splněny všechny podmínky dle reklamačního řádu pro uplatnění reklamace, resp. od okamžiku, kdy byla splněna poslední z nich, přičemž k řádnému zahájení reklamace je nezbytné předložit řádně vyplněný formulář reklamačního protokolu, doklad o zaplacení kupní ceny, reklamované zboží, doklady prokazujících uplatněné náklady či jinou škodu.

4.8          V případě zaslání reklamovaného výrobku společnosti je zákazník povinen zajistit zboží pro jeho přepravu, přičemž společnost nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při takové přepravě.

4.9          Neuplatní-li zákazník vadu včas dle tohoto RŘ, pozbývá nároku na její uplatnění a pozbývá práva odstoupit od uzavřené smlouvy.

5. Způsob vyřízení reklamace

5.1          Společnost přijatou reklamaci vyřídí ve lhůtě odpovídající charakteru vady a nutnosti komunikace s výrobcem, nejdéle však ve lhůtě 4 měsíců. O výsledku vyřízení reklamace je zákazník informován ve lhůtě pěti pracovních dnů od doručení stanoviska výrobce, pokud se společnost nerozhodla vyřídit reklamaci samostatně.

5.2          V případě, že budou v průběhu vyřizování reklamace zjištěny skutečnosti o reklamované vadě, které jsou důvodem pro neuznání reklamace, je společnost povinna takovouto skutečnost oznámit zákazníkovi a reklamaci odmítnout, přestože tato byla jejím pracovníkem přijata k vyřízení.

5.3          Běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje na dobu, po kterou zákazník neposkytl potřebnou součinnost, zejména neposkytl požadované dokumenty či informace.

5.4          V případě že společnost na základě stanoviska výrobce nebo v odůvodněných případech na základě vlastního uvážení dojde k závěru, že uplatněná reklamace je důvodná pak:

a) u odstranitelných vad zajistí v přiměřené lhůtě odstranění této vady či výměnu výrobku;

b) dle charakteru vady může poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku, pokud vada nebrání funkčnosti výrobku;

c) u neodstranitelných vad vymění výrobek za stejný či kvalitativně lepší, a to dle svého rozhodnutí;

d) vrácením uhrazení kupní ceny, tj. vystavení dobropisu, přičemž je zákazník povinen vystavený dobropis potvrdit a potvrzený zaslat zpět společnosti.

Volba mezi možnostmi dle písmene a)-d) tohoto odstavce je výhradně na společnosti.

V případě třetího opakování stejné vady téhož výrobku, resp. jeho části, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy a to písemnou formou v souladu s platným právním řádem.

5.5          O výsledku každé reklamace je sepisováno vyjádření k reklamaci, které podepisuje pracovník společnosti a zákazník nebo jeho oprávněný zástupce, pokud není reklamace vyřizována korespondenčně. Lze-li vadu, jejíž reklamace byla uznána, vyřešit odpovídajícím způsobem dle návrhu společnosti ihned, sepsání vyjádření k reklamaci není třeba, ledaže o to zákazník výslovně požádá.

5.6          Bude-li zjištěno, že tvrzená vada není vadou reklamovatelnou, je společnost oprávněna požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním neoprávněné reklamace (zejména náklady na vyhotovení eventuálních znaleckých posudků, poštovné, správní a soudní poplatky a podobně) a zákazník je povinen tyto náklady společnosti uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne doručené výzvy.

6. Závěrečná ustanovení

6.1          Tento RŘ společnosti nabyl účinnosti dnem 01.01.2020 a uplatní se rovněž na reklamace zboží zakoupeného před jeho účinností.

6.2          Tento RŘ zavazuje všechny zaměstnance společnosti, kteří jsou povinni dle něj vyřizovat reklamace, a všechny zákazníky.

6.3          Počínaje dnem jeho účinnosti zaniká předchozí Reklamační řád a veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované a dodržované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností dohodnuty jinak.

6.4          Ustanovení tohoto RŘ lze měnit a doplňovat na základě rozhodnutí společnosti.